Prejsť na obsah

Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Budimír - rozhodnutie o neposudzovaní

Obstarávateľ, Obec Budimír, zastúpený starostom, Budimír 19, 044 43 Budimír, predložil Okresnému úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predmetný strategický dokument.