Prejsť na obsah

Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Budimír - oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Obec Budimír, v zastúpení starostom obce, Budimír č. 19, 044 43 Budimír, predložil Okresnému úradu Košice - okolie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní predmetného strategického dokumentu.