Prejsť na obsah

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Nižná Kamenica

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 22.09.2020
MK/A/2020/19060


Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 18.09.2020 ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu:


„Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Nižná Kamenica“


Obstarávateľ, Obec Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1, 044 45 Bidovce, predložil Okresnému úradu Košice - okolie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní predmetného strategického dokumentu (ďalej len oznámenie).


Oznámenie o strategickom dokumente je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii prvého kontaktu, pracoviska KPK č. 5 (referát životného prostredia a energetiky) každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia, t.j. najmenej do 02.10.2020. Elektronická forma dokumentu je zverejnená na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk a oznámenie o doručení dokumentu na webovom sídle mesta www.kosice.sk.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice do 15 dní od tohto zverejnenia o doručení oznámenia.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky