Prejsť na obsah

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Vyšný Klátov

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 26.06.2020
MK/A/2020/10583


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 24.06.2020 mu bolo ako
dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument :


„Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Vyšný Klátov“


Obstarávateľ, Obec Vyšný Klátov, zastúpený starostom obce, Vyšný Klátov 131, 044 12 Vyšný Klátov, predložil Okresnému úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predmetný strategický dokument.
Po podrobnom posúdení stanovísk, zvážení úrovne spracovania a rozsahu strategického dokumentu a výsledkov zisťovacieho konania, podľa § 7 ods. 5 zákona o EIA vydal Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie č. OU -KS-OSZP-2020/003489-014 zo dňa 16.03.2020, že navrhovaný strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA a proces posudzovania sa tým končí.
Mesto Košice, ako dotknutá obec, v zmysle § 7 ods. 7 zákona o EIA bezodkladne informuje verejnosť o rozhodnutí Okresného úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci neposudzovania navrhovanej činnosti.
Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky