Prejsť na obsah

Zmena a doplnok č. 5/2020 - ÚPN obce Valaliky

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice 21.01.2021
MK/A/2021/07656


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 12.01.2021 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument:


„Zmena a doplnok č. 5/2020 - ÚPN obce Valaliky“


Obstarávateľ, Obec Valaliky, Poľná 165/8, 044 13 Valaliky, predložil Okresnému úradu Košice – okolie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predmetný strategický dokument.
Po posúdení návrhu strategického dokumentu z hľadiska jeho rozsahu, únosného zaťaženia územia, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania oznámenia o strategickom dokumente podľa § 7 zákona, vydal Okresný úrad Košice - okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie č. OU-KS-OSZP-2021/001954-022 zo dňa 12.01.2021, že navrhovaný strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA a proces posudzovania sa tým končí.
Mesto Košice, ako dotknutá obec podľa § 7 zákona bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o rozhodnutí Okresného úradu Košice – okolie vo veci neposudzovania navrhovaného strategického dokumentu.
Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky