Prejsť na obsah

Žiadosť o zmenu rozhodnutia - výrub drevín rastúcich na parcele č.:1871/46 k. ú. Terasa – predĺženie termínu

Žiadateľ: Marják, Ferenci & Partners, advokátska kancelári , Tajovského č.17, Košice, ktorý zastupuje fi. Medická Košice s.r.o., Popradská 68/251, Košice
Dátum podania žiadosti: 15.10.2020


Stručný opis predmetu konania: žiadosť o zmenu rozhodnutia č.: MK/A/2018/04451 vydaného tunajším správnym orgánom dňa 12.09.2018 pre žiadateľa Medická Košice s.r.o., Popradská 68/251, Košice súhlasu na výrub 11 ks drevín druhu: 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens „Glauca“) s obvodom kmeňa 117 cm, 2 ks borovica čierna (Pinus nigra) s obvodom 77 cm a 79 cm, 3 ks tis obyčajný (Taxus baccata L.) obvod 74 cm, 76 cm, 44 cm, 1 ks tuja západná mlyňanská (Thuja occidentalis „Malonyana“) obvod kmeňa 63 cm, 1 ks cypruštek nutkanský (Chamaecyparis nootkatensis) obvod 83 cm, 1 ks škumpa vlasatá (Cotinus coggygria) obvod 57 cm, 1 ks orech kráľovský (Juglans regia) obvod 62 cm a 1 ks jabloň (Mallus Mill.) 157 cm rastúcich na parcele č.:1871/46 k. ú. Terasa. Dôvodom výrubu je plánovaná realizácia stavby: „Ubytovne pre krátkodobé ubytovanie, ubytovňa (UB.) - “A“ a ubytovňa (UB.) – „B“. Požadovaná zmena sa týka predĺženia termínu na výrub drevín o jeden rok.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/20406


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk