Prejsť na obsah

Žiadosť o zmenu rozhodnutia - výrub drevín a kríkov na parcelách č.: 4133/1 a 4136/3 k. ú. Severné Mesto - predĺženie termínu realizácie výrubu drevín

Žiadateľ: LABAŠ s.r.o., Textilná č.1, 040 01 Košice v zastúpení AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o, Kmeťova č.26, 040 01 Košice


Dátum podania žiadosti: 19.06.2020


Stručný opis predmetu konania: žiadosť o zmenu rozhodnutia č.: MK/A /2019/05101 vydaného tunajším správnym orgánom dňa 12.02.2019 súhlasu na výrub 11 ks drevín druhu: 7 ks jaseň štíhly, 2 ks slivka sp., 1 ks smrek pichľavý a 1 ks javor horský a kríkovej zelene druhu baza čierna o plošnej výmere 15 m ² rastúcich na parcelách č.: 4133/1 a 4136/3 k. ú. Severné mesto. Dôvodom výrubu je pripravovaná výstavba supermarketu FRESH s parkoviskami a príjazdovými cestami. Dôvodom požadovanej zmeny je skutočnosť, že ešte nebolo vydané stavebné povolenie na danú stavbu. Výrub preto zatiaľ nebol uskutočnený, ale výstavba danej stavby bude realizovaná, nastal len posun v časovom harmonograme, vzhľadom na posun pri nadobudnutí stavebného povolenia k predmetnej stavbe.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/15222


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk