Prejsť na obsah

Žiadosť o zmenu rozhodnutia - výrub drevín a kríkov na parcelách č.: 1400/55, 1400/1, 1400/71 a 1400/74 k. ú. Terasa v areáli DPMK v Košiciach - predĺženie termínu realizácie výrubu drevín

Žiadateľ: Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská č.6, 043 29 Košice
v zastúpení fi. SUDOP Košice a.s., Žriedlová č.1, 040 01 Košice


Dátum podania žiadosti: 06.10.2020


Stručný opis predmetu konania: žiadosť o zmenu rozhodnutia č.: MK/A/2019/11017 vydaného tunajším správnym orgánom dňa 10.05.2019 súhlasu na výrub SUDOP Košice a.s., Žriedlová č.1, 040 01 Košice v zastúpení stavebníka Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská č.6, 043 29 Košice vo vecí vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín druhu: jabloň s obvodom kmeňa 65 cm a 86 cm a 77 m² kríkov druhu: ostružina, tavoľník a orgován rastúcich na parcelách č.: 1400/55, 1400/1, 1400/71 a 1400/74 k. ú. v areáli DPMK v Košiciach. Podľa doložených podkladov sú parcely vo vlastníctve žiadateľa. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je stavba: „ Modernizácia električkového depa DPMK“. Žiadateľ žiada o predĺženie termínu.

Sp.zn.konania: MK/A/2020/19933


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk