Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie


Z v e r e j n e n i e
podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke
podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ)

1. Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie
na uskutočnenie stavby RaM Regenerácia HCl SVa, prevádzkovateľovi a stavebníkovi U. S. Steel Košice, s.r.o. doručená na správny orgán SIŽP IŽP Košice, OIPK dňa 25.08.2006 evidovaná pod č. 3220/479-OIPK/2006-Mer, VS: 570020404/Z2

2. Prevádzkovateľ:
Názov a adresa: U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
IČO: 36 199 222

3. Prevádzka:
3.1 Názov prevádzky: Moriace linky
nachádzajúca sa v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o., kat. územie
Železiarne, obec Košice - Šaca
3.2 Adresa prevádzky: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
3.3 Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky:
- ukončenia: nestanovený
- predpokladaný termín ukončenia stavby: 12/2007
3.4 Kategória činností, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:
2. Výroba a spracovanie kovov
2.6. Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím
elektrolytických alebo chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší
ako 30 m3

3.5 Číslo a dátum vydaného integrovaného povolenia:
Č.j. 2741/249-OIPK/2006-Ha/570340404 zo dňa 23.06.2005, ktoré nadobudlo
právoplatnosť 19.07.2005
3.6 Stručné údaje o stavbe:
stavebník: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
IČO: 36 199 222
stavba: RaM Regenerácia HCl SVa
rozsah: Rekonštrukcia a modernizácia regeneračnej stanice HCl závodu Studená
valcovňa, spočívajúca v rekonštrukcii odsávacieho a odlučovacieho
zariadenia regeneračných pecí (linky) č.1, č.2 a č.3
členenie stavby na stavebné objekty: SO 001-stavebné úpravy
členenie stavby na prevádzkové súbory: PS 01 RaM regeneračnej linky č. 3
PS 02 RaM regeneračnej linky č. 1 a 2
3.7 Záber katastrálnych území, vrátane parcelných čísel:
parc. č. 53/17, súpis. č. 1096, v kat. územie Železiarne, obec Košice – Šaca
3.8 Dátum zverejnenie na úradnej tabuli inšpektorátu: 09. 10. 2006.
3.9 Dotknuté orgány v konaní:
Krajský úrad životného prostredia Košice, ŠVS, Komenského 52, , 040 01 Košice
Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH, Adlerova 29, 040 11 Košice
Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 11
Košice

Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO, Adlerova 29, 040 11 Košice
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Roseweltova ul. 040 01 Košice

3.10 Integrované povolenie je v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
rozhodnutím v správnom konaní

Do žiadosti je možno nazrieť na Magistráte mesta Košice, oddelenie výstavby a ŽP, 3. posch., č. dv. D 321 v pracovných dňoch od 08,00 hod. do 15,00 hod. alebo
v kancelárii správneho orgánu SIŽP IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania
a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice, č. dv. 7, v neprítomnosti na sekretariáte
č. dv. 5, v pracovných dňoch: pondelok až piatok, v čase od 09,00 hod. do 14,00 hod.

V ý z v a
verejnosti a zúčastneným osobám
podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou podľa § 10 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), môžu v prípade záujmu podať prihlášku v súlade s § 12 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na adresu správneho orgánu, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice, (ďalej „IŽP Košice“).

Verejnosť sa môže vyjadriť k žiadosti vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Moriace linky, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie na uskutočnenie stavby RaM Regenerácia HCl SVa umiestnenej na pozemku parc.č. 53/17, v objekte súpisné číslo 1096, v k.ú. Železiarne, prevádzkovateľovi a stavebníkovi: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.

Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice, určuje lehotu na podanie vyjadrenia v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy.

Dátum zverejnenia výzvy : 13.10.2006
Dátum zvesenia výzvy : 30.10.2006
Podpis :

Vyjadrenie doručte na adresu:
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice
prípadne zašlite elektronickou poštou na adresu :
e-mail: sizpipkke@sizp.sk

Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu
Prílohy

1. DOC 170 KB Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzkyŽiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzkyŽiadosť o vyda Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie na uskutočnenie stavby RaM Regenerácia HCl SVa, prevádzkovateľovi a stavebníkovi U. S. Steel Košice, s.r.o.