Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie na uskutoč

Z v e r e j n e n i e
podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke
podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ)


1. Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie na uskutočnenie stavby Odprášenie mlynice koksu a vápenca, prevádzkovateľovi a stavebníkovi U. S. Steel Košice, s.r.o. doručená na správny orgán SIŽP IŽP Košice, OIPK dňa 03.10.2006 evidovaná pod č. 4086/554-OIPK/2006-Wi, VS: 570260304/Z1
2. Prevádzkovateľ:
Názov a adresa: U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
IČO: 36 199 222
3. Prevádzka:
3.1 Názov prevádzky: Príprava výroby
nachádzajúca sa v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o., kat. územie
Železiarne, obec Košice - Šaca
3.2 Adresa prevádzky: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
3.3 Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky:
- ukončenia: nestanovený
- predpokladaný termín ukončenia stavby: 12/2007
3.4 Kategória činností, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:
2. Výroba a spracovanie kovov
2.1 Prevádzky na praženie alebo spekanie kovovej rudy (vrátane sírnikovej
rudy)

3.5 Číslo a dátum vydaného integrovaného povolenia:
Č.j. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304 zo dňa 28.07.2005, ktoré nadobudlo
právoplatnosť 18.08.2005
3.6 Stručné údaje o stavbe:
stavebník: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
IČO: 36 199 222
stavba: Odprášenie mlynice koksu a vápenca
rozsah: Realizáciou predmetnej stavby sa dosiahne zníženie prašnosti v pracovnom
prostredí mlynice, zníženie obsahu prachu vo výstupe odsávaného vzduchu do
atmosféry na požadované hodnoty.
členenie stavby na stavebné objekty:
SO 001-Príprava územia
SO 002- Stavebné úpravy v mlynici
SO 003 – Stavebné úpravy v jestvujúcej rozvodni
SO 004 – Základy filtra
členenie stavby na prevádzkové súbory: PS 01-Odsávanie mlynice
PS 02-Odlučovacie zariadenie PS 03-Odsun prachu
PS 04-Prevádzkový rozvod silnoprúdu
PS 05-Systém riadenia

3.7 Záber katastrálnych území, vrátane parcelných čísel:
parc. č. 166/63, 166/10, 166/37, 165, v kat. územie Železiarne, obec Košice –
Šaca

3.8 Dátum zverejnenie na úradnej tabuli inšpektorátu: 30. 10. 2006.
3.9 Dotknuté orgány v konaní:
Krajský úrad životného prostredia Košice, ŠVS, Komenského 52, , 040 01 Košice
Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH, Adlerova 29, 040 11 Košice
Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 11
Košice, Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO, Adlerova 29, 040 11
Košice, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 040 01 Košice

3.10 Integrované povolenie je v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
rozhodnutím v správnom konaní

Do žiadosti je možno nazrieť na Magistráte mesta Košice, oddelenie výstavby a ŽP, 3. posch., č. dv. D 321 v pracovných dňoch od 08,00 hod. do 15,00 hod. alebo
v kancelárii správneho orgánu SIŽP IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania
a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice, č. dv. 7, v neprítomnosti na sekretariáte
č. dv. 5, v pracovných dňoch: pondelok až piatok, v čase od 09,00 hod. do 14,00 hod.

V ý z v a
verejnosti a zúčastneným osobám
podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou podľa § 10 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ"), môžu v prípade záujmu podať prihlášku v súlade s § 12 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na adresu správneho orgánu, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice, (ďalej „IŽP Košice").

Verejnosť sa môže vyjadriť k žiadosti vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Príprava výroby, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie na uskutočnenie stavby Odprášenie mlynice a koksu umiestnenej na pozemkoch parc. č. 166/63, 166/10, 166/37, 165, v k.ú. Železiarne, prevádzkovateľovi a stavebníkovi: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.

Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice, určuje lehotu na podanie vyjadrenia v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy.

Dátum zverejnenia výzvy : 3.11.2006
Dátum zvesenia výzvy :    20.11.2006
Podpis :

Vyjadrenie doručte na adresu:
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice
prípadne zašlite elektronickou poštou na adresu :
e-mail: sizpipkke@sizp.sk


Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu


Prílohy

1. DOC 667 KB Odprášenie mlynice koksu a vápenca žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky "Príprava vsádzky" podľa zákona i IP