Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub ovocných drevín na parcele č.: 259 k. ú. Košická Nová Ves

Žiadateľ: fyzická osoba


Dátum podania žiadosti: 21.01.2021

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks ovocných drevín druhu orech kráľovský obvod 130 cm a 1 ks slivka obvod 150 cm rastúcich na parcele č.: 259 k. ú. Košická Nová Ves. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že stromy sú zanedbané a prestarnuté. Slivka je rozdvojená, poškodená, má mrazové trhliny hrozí jej rozštiepenie. Orech bol zasadený blízko RD a hranice so susedným pozemkom, časť koruny zasahuje na susedný pozemok a dom, pričom z neho opadávajú suché konáre, zvlášť počas vetra. Stromy navrhuje čím skôr vyrúbať, aby žiadateľ zabránil škodám na majetku a zdraví.


Sp. zn. konania: MK/A/2021/09136


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk