Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny rastúcej na parcele č.: 3789/10 k. ú. Huštáky

Žiadateľ: Stavebné bytové družstvo I, Košice, Vojenská č.14, Košice


Dátum podania žiadosti: 03.07.2020 správny poplatok bol uhradený dňa 15.07.2020


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu lipa malolistá rastúcej na parcele č.: 3789/10 k. ú. Huštáky. Podľa doložených podkladov obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou je 164 cm. Vlastníkmi parcely sú vlastníci bytov. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je zlý zdravotný stav dreviny z jednej polovice je drevina vyschnutá. Podľa vyjadrenia odbornej organizácie pri oreze by došlo (jednej suchej nosnej vetvy) k narušeniu statiky dreviny.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/15876


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

lubomira.marcinova@kosice.sk