Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny rastúcej na bližšie neurčenej parcele v areáli bývalých kasární na Bačíkovej ul. v Košiciach

Žiadateľ: SOLMEA s.r.o., Bačíkova č.7, 040 01 Košice


Dátum podania žiadosti: 18.08.2020


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks listnatej dreviny druhu pagaštan konský s obvodom kmeňa 233 cm rastúceho na bližšie neurčenej parcele v areáli bývalých kasární na Bačíkovej ulici v Košiciach. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že drevina je bez perspektívy, značne poškodená a bude v kolízii so stavbou.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/17711


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk