Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Výrub dreviny na pozemku reg. „C“, parc. č. 4680/224, k. ú. Terasa

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na pozemku reg. „C“, parc. č. 4680/224,  k. ú. Terasa