Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 7052/1 k. ú. Severné Mesto

Žiadateľ: fyzická osoba


Dátum podania žiadosti: 21.04.2021


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 dreviny rastúcej na parc. č.: 7052/1 k. ú. Severné Mesto. V žiadosti nebol bližšie určený ani druh dreviny ani biometrické parametre (obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou). Podľa telefonickej informácie zo dňa 26.04.2021 je obvod dreviny (meraný vo výške 130 cm nad zemou) 115 cm. V zmysle uvedených podkladov je žiadateľka vlastníčkou parcely. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je choroba stromu, drevina pomaly vysychá , lebo je napadnutá imelom. Listy sú už niekoľko rokov napadnuté nebezpečnou plesňou, ktorá sa rozširuje aj do okolia. Parcela sa vo februári tohto roku dostala do vlastníctva žiadateľky a táto uvádza, že drevina je v takom stave, že sa nedá zachrániť.

 


Sp. zn. konania: MK/A/2021/13037


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 6 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia
E-mailová adresa na ktorú je možné