Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 527/7 k. ú. Furča Sečovská cesta Košice

Žiadateľ: fyzická osoba


Dátum podania žiadosti: 08.06.2020


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu smrek s obvodom kmeňa 180 cm rastúcej na parcele č.: 527/7 k. ú. Furča Sečovská cesta Košice. Parcela je podľa doložených podkladov vo vlastníctve žiadateľa. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je u skutočnosť, že strom ohrozuje nehnuteľnosti v jeho okolí a bráni vo využívaniu pozemku nie je možné na pozemku postaviť stavbu.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/14527


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk