Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 3474/2 k. ú. Grunt

Žiadateľ: Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Košice, Oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho č.8, 041 02 Košice


Dátum podania žiadosti: 24.06.2020


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu smrek pichľavý rastúceho na parcele č.: 3474/2 k. ú. Grunt. Parcela je podľa doložených podkladov vo vlastníctve žiadateľa. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je výška dreviny, náklon a plytký koreňový systém, kde pri silnom vetre hrozí vývrat.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/15429


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk