Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 3376/19 k. ú. Južné Mesto

Žiadateľ: Buildings City, s.r.o., Južná trieda č.117, 040 01 Košice


Dátum podania žiadosti: 08.04.2021

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na parcele č.: 3376/19 k. ú. Južné Mesto v Košiciach. V žiadosti nebol bližšie určený druh ani biometrické parametre dreviny (obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou). Vlastníkom parcely je podľa doložených podkladov žiadateľ. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že strom je situovaný pri vjazde do areálu a zamedzuje výhľadu vychádzajúcim a vchádzajúcim motorovým vozidlám a tým dochádza ku dopravným kolíziám. Zároveň bráni výhľadu na objekty žiadateľa, ktoré sú prenajaté na komerčné účely a tieto sú málo viditeľné. Strom je podľa žiadateľa dosť oslabený a v budúcnosti môže dôjsť k nečakanému vyvráteniu vplyvom poveternostných podmienok, čo môže spôsobiť dopravné kolízie resp. pádom na chodník môže dôjsť k zraneniu cudzích osôb.


Sp. zn. konania: MK/A/2021/12420


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 6 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk