Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 3225 k.ú. Letná

Žiadateľ: fyzická osoba


Dátum podania žiadosti: 13.11.2020


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks listnatej dreviny druhu lipa malolistá rastúcej na parcele č.: 3225 k.ú. Letná. Biometrické parametre dreviny 145 cm (obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou). Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že strom rastie v bezprostrednej blízkosti steny rodinného domu na ulici Masarykovej a dochádza k poškodzovaniu základov RD koreňmi a k zamokaniu a zatekaniu interiérov ako aj poškodzovanie strešnej krytiny a strešného okna na tejto nehnuteľnosti.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/21465


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk