Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 3170/2 k.ú. Brody

Žiadateľ: fyzická osoba


Dátum podania žiadosti: 05.10.2020


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks ihličnatej dreviny druhu smrek rastúceho na parcele č.: 3170/2 k.ú. Brody. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je výška 10 metrov, keď fúka vietor tak sa kýve tak, že korene vychádzajú von a nemá dobrú stabilitu. Na danú skutočnosť upozorňujú aj susedia, aby nedošlo k poškodeniu ich majetku. Strom nemá vôbec konáre všetko je suché len na vrchu je koruna zelená.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/19918


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia
E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk