Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 2997/54 k. ú. Južné Mesto

Žiadateľ: fyzická osoba


Dátum podania žiadosti: 20.04.2021


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 dreviny rastúcej na parc. č.: 2997/54 k. ú. Južné Mesto. V žiadosti nebol bližšie určený ani druh dreviny ani biometrické parametre (obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou). Podľa doložených podkladov je žiadateľka jednou so spoluvlastníčok dotknutej parcely. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že drevina poškodzuje strechu garáže a jej korene poškodzujú stavbu zospodu.


Sp. zn. konania: MK/A/2021/12943


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 6 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk