Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 2495/13 k. ú. Skladná

Žiadateľ: OMIDA, spol. s.r.o., Požiarnická č.6, 040 01 Košice


Dátum podania žiadosti: 21.09.2020


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks listnatej dreviny druhu pagaštan konský s obvodom kmeňa 270 cm rastúcej na parcele č.: 2495/13 k. ú. Skladná. Parcela je podľa doložených podkladov vo vlastníctve žiadateľa. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že strom je z väčšej časti vyschnutý, konáre sa samovoľne olamujú a padajú na parkovisko s pohybom motorových vozidiel ako aj osôb. Strom dlhodobo chradne, má minimum listov, ktoré sú napadnuté hrdzavými fľakmi. Vzhľadom na stav stromu hrozí vážne nebezpečenstvo úrazu osôb ako aj poškodenie majetku.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/19110


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk