Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 2369/5 k. ú. Severné Mesto

Žiadateľ: fyz. osoba

 Dátum podania žiadosti: 18.05.2021     

 Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na parcele č.: 2369/5 k. ú. Severné Mesto.  Druhovo sa jedná o ihličnaté dreviny: 1 ks smrek obyčajný obvod 120 cm a 1 ks Duglaska obvod 155 cm. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je rast drevín v tesnej blízkosti stavby, murovaného plota a susedného pozemku ich výška 20 – 22 m a v prípade smreka ten je napadnutý škodcom. Koreňový systém Duglasky narušuje jestvujúcu pokrývku na príjazde od vstupnej brány pre motorové vozidlo a narušuje aj terén pozemku. Oba stromy sú vzhľadom na svoju výšku značným rizikom pre okolie, nakoľko rastú v tesnej blízkosti cyklistického chodníka a verejnej ulice so zvýšeným pohybom osôb.

 

 

Sp. zn. konania: MK/A/2021/14397


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 6 pracovných dní  o do dňa zverejnenia tohto oznámenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

lubomira.marcinova@kosice.sk