Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 2337/2 k. ú. Stredné Mesto

Žiadateľ: fyzická osoba


Dátum podania žiadosti: 11.11.2020


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks ihličnatej dreviny druhu borovica rastúcej na parcele č.: 2337/2 k. ú. Stredné Mesto. Biometrické parametre obvod kmeňa uvedený v žiadosti je 96 cm. Dôvodom výrubu je realizácia rekonštrukcie garáže (rozšírenie pôvodnej garáže na dvoj garáž) a takisto zvyšujúci sa náklon stromu smerom ku chodníku.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/21271


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk