Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny a kríkov na parcele č.: 4299/14 k. ú. Terasa

Žiadateľ: ViLLa Borovica, s.r.o., Mäsiarska č.72, 040 01 Košice


Dátum podania žiadosti: 18.01.2021

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu smrek (Picea sp.) s obvodom kmeňa 67 cm a 4 ks kríkov druhu borievka čínska (Juniperus chinensis) s obvodom kmeňa: 77 cm, 116 cm, 80 cm a 59 cm. Podľa doložených podkladov je parcela vo vlastníctve žiadateľa. Dôvodom výrubu zelene je situovanie drevín v bezprostrednej blízkosti fasády (nemožnosť postavenia lešenia, tienenie okien budúcich bytov) a ich situovanie nad potrubím verejného vodovodu.


Sp. zn. konania: MK/A/2021/09007


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk