Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia Výrub drevín rastúcich vo dvore obytného domu na ulici Košťova 1, Košice, na parcele č. 3109/71, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, okres Košice IV, MČ Košice – Juh, k.ú. Južné Mesto

Žiadateľ: Vysoká Škola Bezpečnostného Manažérstva M.M.n.o., Košťova 1, 040 01 Košice


Dátum podania žiadosti: 22.12.2020


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub: 20 ks drevín s biometrickými parametrami uvedenými v tab. Výpočet spoločenskej hodnoty drevín, ktoré sú navrhované na výrub, 4 ks inváznych drevín odporúčaných na odstránenie.
Dôvodom výrubu je vytvorenie nových parkovacích miest na pozemku vo vlastníctve žiadateľa pre študentov a zamestnancov.
Podnet na výrub podal žiadateľ.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/22903


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk