Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Výrub drevín na pozemku reg. „C“, parc. č. 1230/1, k. ú. Skladná

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 17 ks drevín rastúcich na pozemku reg. „C“, parc. č. 1230/1,  k. ú. Skladná