Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 919/9 k. . Šaca

Žiadateľ: CITY BUILDING s.r.o., Učňovská č.6, 040 15 Košice - Šaca


Dátum podania žiadosti: 14.10.2020


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks listnatých drevín druhu breza previsnutá s obvodom kmeňa 85 cm, 118 cm a 125 cm rastúcich na parcele č.: 919/9 k. ú. Šaca. Podľa doložených podkladov je parcela vo vlastníctve žiadateľa. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že predmetné dreviny rastú na okraji chodníka, ktorý je frekventovaný, poškodzujú predmetný chodník a sú zdrojom alergénov. Vyššie uvedené dreviny sú zároveň v kolízii budúcej stavby obslužnej komunikácii.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/20309


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk