Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 847 k.ú. Pereš

Žiadateľ: fyzická osoba 


Dátum podania žiadosti: 19.11.2020


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks drevín rastúcich na parcele č.: 847 k. ú. Pereš. Druhovo sa jedná o 2 ks drevín druhu jedľa biela obvod 115 cm a 85 cm, 1 ks tuja západná obvod 78 cm, 1 ks lipa malolistá obvod 89 cm a 1 ks smrek obyčajný obvod 127 cm. Parcela je podľa doložených podkladov vo vlastníctve žiadateľa. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že dreviny rastú na hranici parcely pri vstupe na pozemok, hustým vysadením ohrozujú okolité parcely, rodinné domy, prístupovú cestu a zasahujú do nadzemného vedenia inžinierskych sietí. Na túto skutočnosť bol žiadateľ upozornený aj pri výkopových prácach realizovaných fi. Telekom.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/21569


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk