Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 745/1 k. ú. Stredné Mesto

Žiadateľ: fyzická osoba


Dátum podania žiadosti: 10.12.2020


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na parcele č.: 745/1 k. ú. Stredné Mesto na ulici Vodná č.4 v Košiciach. Podľa žiadosti sa jedná o 2 ks ihličnatých drevín druhu smrek s obvodom 90 cm a 1 ks breza obvod 120 cm. Žiadosť podala jedna z troch vlastníčok parcely. Dôvodom uvedenom v žiadosti je požiadavka vlastníkov bytov na Vodnej č.4 a 6 a Kováčska 57, ktorí sa sťažujú na hroziace nebezpečenstvo poškodenia majetku a ohrozenia zdravia.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/22475


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia
E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk