Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 6946/58 k.ú. Severné Mesto

Žiadateľ: fyzická osoba


Dátum podania žiadosti: 03.09.2020


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín druhu: smrek pichľavý obvod 107 cm a 2 ks tuja riasnatá obvod 71 cm a 77 cm rastúcich na parcele č.: 6946/58 k. ú. Severné Mesto. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že stromy majú nepriaznivý vplyv na rodinný dom, nakoľko rastú v jeho blízkosti, sú vysoké a spôsobujú tienenie a vlhkosť v obytných miestnostiach a ohrozuje prevádzkyschopnosť IS a obava z ich vyvrátenia.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/18348


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk