Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 6946/238 k. ú. Severné Mesto Račí Potok

Žiadateľ: fyzická osoba


Dátum podania žiadosti: 16.07.2020


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín druhu smrek rastúcich na parcele č.: 6946/238 k. ú. Severné Mesto v záhradkárskej lokalite Račí potok. Biometrické parametre obvod kmeňa dreviny meraný vo výške 130 cm je 104 cm, 77 a 77 cm. Parcela je podľa doložených podkladov vo vlastníctve žiadateľa. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že stromy ohrozujú majetok a životy ostatných majiteľov záhrad.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/16405


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk