Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 6757/1 k. ú. Krásna

Žiadateľ: fyzická osoba


Dátum podania žiadosti: 04.09.2020


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub bližšie neurčeného množstva ihličnatých drevín s bližšie neurčenými biometrickými parametrami rastúcich na parcele č.: 6757/1 k. ú. Krásna. Parcela je vo vlastníctve žiadateľa. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že stromy sú vysoké, bránia prieniku svetla do domu, zasahujú na susednú parcelu a zavadzajú pri vytvorení chodníka ku rodinnému domu.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/18394


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk