Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 4096/148 a 4096/11 k. ú. Jazero ul. Levočská

Žiadateľ: LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice


Dátum podania žiadosti: 22.07.2020


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín druhu agát a tuja a kríkov o plošnej výmere 17 m rastúcich na parcele 4096/148, 4096/11 k. ú. Jazero ul. Levočská v Košiciach. V žiadosti bol uvedený priemer kmeňa agátu 58 cm, tuje 61 cm a plošná výmera bližšie neurčeného porastu kríkov 17 m. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je pripravovaná stavba: OC FRESH Levočská ulica Košice – Nad Jazerom.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/16611


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk