Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 1944/1 k. ú. Južné Mesto

Žiadateľ: Zdravotnícke zariadenie MUDr. Švehlík s.r.o., Nižná Hutka č.121, Nižná Hutka
v zastúpení TD GROUP, spol. s.r.o., Jakobyho č.19, Košice


Dátum podania žiadosti: 13.04..2021


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks listnatých drevín rastúcich na parcele č.: 1944/1 k. ú. Južné Mesto. Druhovo da jedná o 1 ks druhu lipa malolistá obvod kmeňa 191 cm a 2 ks čerešňa vtáčia s obvodom kmeňa 131 cm a 132 cm. Podľa doložených podkladov je vlastníkom parcely žiadateľ. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je plánované výstavba novo navrhovaného objektu „Centrum zdravia Srbská ulica“.


Sp. zn. konania: MK/A/2021/12656


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 6 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk