Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 1584/25 k. ú. Furča

Žiadateľ: fyzická osoba


Dátum podania žiadosti: 09.09.2020


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks viackmenných drevín podľa žiadosti druhu jaseň štíhly rastúcich na parcele č.: 1584/25 k. ú. Furča. Žiadateľ je podľa predložených podkladov spolu vlastníkom parcely. Biometrické parametre drevín sú od 38 cm do 90 cm. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že stromy majú náletový charakter, poškodzujú oplotenie pozemku, zabraňujú vo výstavbe oporného múru, ktorý bude stabilizovať cestu a pozemok. Koreňový systém narúša stabilitu priľahlej súkromnej cesty a budúcich IS. Časť drevín zasahuje aj do budúcej stavby.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/18710


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk