Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcelách č.: 766/1 a 763/2 k.ú. Košická Nová Ves

Žiadateľ: fyz. osoba


Dátum podania žiadosti: 01.04.2021


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na parcelách č.: 766/1 a 763/2 k. ú. Košická Nová Ves. Druhovo sa jedná o ovocné dreviny druhu orech kráľovský s obvodom kmeňa. 60 cm, 64 cm a 100 cm. Parcely sú podľa doložených podkladov vo vlastníctve žiadateľa. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že dreviny sú v kolízii s plánovanou výstavbou rodinného domu.


Sp. zn. konania: MK/A/2021/12248


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 6 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk