Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcelách č.: 586/1 a 586/2 k. ú. Myslava

Žiadateľ: fyz. osoba


Dátum podania žiadosti: 07.04.2021


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks drevín rastúcich na parcelách č.:586/1 a 586/2 k. ú. Myslava. Druhovo sa jedná o ihličnaté dreviny: 3 ks smrek obyčajný obvod 127 cm, 112 cm, 117 cm a 2 ks jedľa biela obvod 133 cm a 170 cm. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že dreviny sú staré, vysoké a niektoré aj v zlom zdravotnom stave. V minulosti už došlo k zlomeniu teda dôvodom žiadosti je aj predídenie bezprostrednej hrozby značnej škody na majetku a zdraví. Ako dôvod je uvedené aj znečisťovanie pozemku a upchávanie odtokov a rýn ihličím a žiadateľ uvádza, že v čase kvitnutia sú alergénom a záporne vplývajú na zdravie človeka.


Sp. zn. konania: MK/A/2021/12330


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 6 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk