Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcelách č.: 5002 a 5001/2 k. ú. Severné Mesto

Žiadateľ: fyz. osoba


Dátum podania žiadosti: 05.05.2021


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na parc č. 5002 a 5001/2 k. ú. Severné Mesto na ulici Moravská č.88 v Košiciach. Druhovo sa jedná o ihličnaté dreviny: 1 ks smrek obyčajný obvod 125 cm, 1 ks borovica lesná obvod 162 cm a 1 ks jedľa biela obvod 84 cm. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je zrejme umiestnenie budúcej stavby: „ 3 RD Moravská ulica“.


Sp. zn. konania: MK/A/2021/13750


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 6 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk