Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcelách č.: 3923/1, 3923/25, 3995/1 a 4000/1 k. ú. Nové Ťahanovce

Žiadateľ: MMBC Ksí s.r.o., Štefánikova č.26, 040 01 Košice v zastúpení ENTO spol. s.r.o., Košice , Jesenského č.6, Košice


Dátum podania žiadosti: 24.11.2020


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub : 12 ks drevín druhu:6 ks topoľ čierny obvody od 207 cm do 445 cm, 4 ks vŕba biela od 220 cm do 356 cm, 1 ks smrekovec opadavý 151 cm a 1 ks borovica čierna 78 cm rastúcich na parcelách č.: č.: 3923/1, 3923/25, 3995/1 a 4000/1 k. ú. Nové Ťahanovce. Parcely sú podľa predložených podkladov vo vlastníctve žiadateľa. Dôvodom výrubu je pripravovaná stavba: Obchodné centrum Košice – Pri Hati.
Sp. zn. konania: MK/A/2020/21776


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk