Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcelách č.: 3236/1 a 3235/8 k. ú. Južné Mesto

Žiadateľ: Rastislav Petrov, Palmová 11, Košice v zastúpení ENG –PRO s.r.o., spol. zastúpená Jarmilou Drozdovou


Dátum podania žiadosti: 26.10.2020


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín druhu: pagaštan konský s obvodom 250 cm, vŕba s obvodom 350 cm a dvojkmeň orech kráľovský obvod 50 cm a 48 cm rastúcich na parcelách č.:3236/1 a 3235/8 k. ú. Južné Mesto. Parcely sú podľa doložených podkladov vo vlastníctve žiadateľa. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je zámer vlastníka s rekonštrukciou areálu a prístavbou existujúcich objektov so zachovaním funkcie a s plánovaným vybudovaním parkingu pre budúcich nájomcov skladových priestorov.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/20734


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk