Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín a kríkov na parcele č.: 3716/1 a 3717 k. ú. Huštáky

Žiadateľ: City Paradise DEVELOPMENT, s.r.o., Husárska 3767/2, Košice v zastúpení Investconsul spol. s.r.o., Košice, Tomášikova č.16, Košice
Dátum podania žiadosti: 05.06.2020

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub druhu: 1 ks orech, 1 ks marhuľa, 1 k lipa, a 1 ks cypruštek a kríkov o plošnej výmere 109 m rastúcich na parcelách č.: 3716/1 a 3717 k. ú. Huštáky. Žiadateľ je vlastníkom dotknutých parciel. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je kolízia drevín so stavbou: „ Polyfunkčný dom ul. Kap. Nálepku v Košiciach“.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/14473


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia
E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk