Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín a kríkov na parcelách: č.:1530/108,343,347,348,349,364,367,369,1547/60,346 a 8164 k. ú. Nad jazerom

Žiadateľ: FARMAKOL s.r.o. Ľubotice, Ku Ihrisku č.4, 080 06 Ľubotice


Dátum podania žiadosti: 22.01.2021

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 86 ks drevín a 17 ks skupín kríkov o plošnej výmere 495 m rastúcich na parcelách č.: 1530/108, 343, 347, 348, 349, 364, 367, 369, 1547/60 ,346 a 8164 k. ú. Nad jazerom 4299/14 k. ú. Terasa. Biometrické parametre dotknutej zelene sú bližšie určené v „Špecifikácii drevín – OC ACCEPT nad jazerom, Košice – Nad jazerom“. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je príprava výstavby.


Sp. zn. konania: MK/A/2021/09100


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné