Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia –na výrub v súvislosti s umiestnením líniovej stavby v kat. území Železiarne

Žiadateľ: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova č.8, 813 61 Bratislava


Dátum podania žiadosti: žiadosť zo dňa 26.10.2020 správny poplatok uhradený dňa 19.10.2020


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks drevín a 4755 m kríkov rastúcich v kat. území Železiarne. Dôvodom výrubu je umiestnenie líniovej stavby: „ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto“. V katastrálnom území Železiarne bude podľa žiadosti dotknutých 5 ks stromov a 4755m porastu kríkov.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/20729


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk