Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia – na výrub drevín na pozemku reg. C parcela č.: 113 a 115/1 kat. úz. Myslava

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 3 ks drevín rastúcich na pozemku reg. C parcela č.: 113 a 115/1 kat. úz. Myslava