Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia prevádzkovateľovi - stavebníkovi TMHC, a.s., Košice

Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku "Zariadenie na úpravu vybraných druhov odpadov" prevádzkovateľovi - stavebníkovi TMHC, a.s., Košice podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP. 

Prevádzkovateľ - stavebník TMHC, a.s., Košice v súlade so zákonom  č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP požiadal Slovenskú inšpekciu ŽP o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku "Zariadenie na úpravu vybraných druhov odpadov". V prílohe prikladáme znenie žiadosti, stručné zhrnutie údajov a Výzvu dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania.