Prejsť na obsah

Zhodnocovanie odpadov v prevádzkach: „Príprava výroby“ a „Vysoké pece“ - zariadenie na zhodnocovanie odpadov - doručenie zámeru

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 28.04.2021
MK/A/2021/13294


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 26.04.2021 mu bolo ako dotknutej obci doručené upovedomenie o začatí konania a doručený zámer navrhovanej činnosti:


„Zhodnocovanie odpadov v prevádzkach: „Príprava výroby“ a „Vysoké pece“ - zariadenie na zhodnocovanie odpadov“


Navrhovateľ, U.S.Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, 044 54 Košice, predložil na Ministerstvo ŽP SR, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania.
Oznámenie o zámere činnosti je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C-313 (referát životného prostredia a energetiky – telefonický kontakt: 055/6419720) na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení t.j. najmenej do 08.05.2021. Zámer navrhovanej činnosti je pre verejnosť prístupný na webovom sídle MŹP SR:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zhodnocovanie-odpadov-v-prevadzkach-priprava-vyroby-vysoke-pece-zariadenie


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava do 21 dní od doby, kedy bola týmto oznámením o zmene činnosti informovaná. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v určenej lehote dotknutej obci.
Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením tohto oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky