Prejsť na obsah

Zhodnocovanie odpadov v prevádzkach: „Príprava výroby“ a „Vysoké pece“ - zariadenia na zhodnocovanie odpadov - Záverečné stanovisko

Navrhovateľ, U.S.Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice, predložil Ministerstvu životného prostredia, odboru posudzovania vplyvov na ŽP SR zámer navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie odpadov v prevádzkach: „Príprava výroby“ a „Vysoké pece“ - zariadenia na zhodnocovanie odpadov " vypracovaný podľa § 22 ods. 1 a zaradený podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)