Prejsť na obsah

ZEVO Košice – modernizácia a zabezpečenie prevádzkovej stability zariadenia na energetické využitie odpadov - doručenie Rozsahu hodnotenia

Navrhovateľ, KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice, predložil 24.05.2021 podľa § 18 a § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zámer zmeny navrhovanej činnosti na Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava.