Prejsť na obsah

ZEVO Košice – modernizácia a zabezpečenie prevádzkovej stability zariadenia na energetické využitie odpadov

Navrhovateľ, KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, predložil na  Ministerstvo životného prostredia SR,  Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 31 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie  navrhovanej činnosti.